Hanna de Jong-Markus

186 Deelnemers aan de focusgroepen Er waren 2 focusgroepen met alumni en 2 focusgroepen met lerarenopleiders van Driestar hogeschool. Voor de focusgroepen met alumni werd gebruikgemaakt van een doelgerichte steekproef, zodat 2 basisscholen geselecteerd kondenwordenwaarnaar een gestage uitstroom is vanuit de hogeschool. Voor elke school werd een aparte focusgroep gevormd. Aan de contactpersonen van deze scholen werd gevraagd om alumni uit te nodigen die minder dan 5 jaar geleden waren afgestudeerd. De eerste focusgroep bestond uit 5 deelnemers (3 vrouwen, 2 mannen), die gemiddeld 6 jaar werkervaring hadden. De tweede groep bestond uit 4 deelnemers (4 vrouwen), met gemiddeld 1 jaar werkervaring. Voor de focusgroepen met lerarenopleiders werd een gemakssteekproef gebruikt. Een uitnodiging tot deelname werd tweemaal op het online personeelsplatform geplaatst en alle lerarenopleiders werden daar per e-mail op geattendeerd. Uiteindelijk namen 7 lerarenopleiders deel, van wie de meesten duidelijk affiniteit hadden met het onderwerp. De lerarenopleiders werden verdeeld in 2 groepen, waarbij steeds zoveel mogelijk verschillende vakgroepen vertegenwoordigd waren. In totaal namen vier vrouwen en drie mannen deel aan de focusgroepinterviews. Dataverzameling met individuele interviews Elke participant is twee keer geïnterviewd. De interviews waren semigestructureerd met open vragen. De interviewleidraad was voornamelijk gebaseerd op de conclusies van de theoretische verkenning (hoofdstuk 3) en werd samengesteld op basis van vragen die andere onderzoekers eerder hebben gebruikt. Het concept van de leidraad is meerdere keren besproken en getest in pilots. Bijna alle interviews vonden plaats op de scholen van de participanten. De twee interviews samen duurden gemiddeld 173 minuten per participant. Ten tijde van de interviews, was er een vluchtelingencrisis en waren er verschillende incidenten die gerelateerd waren aan de radicale islam. Dit kwam terug in wat er in de interviews werd gezegd. Er werden audio-opnames van de interviews gemaakt, en ze werden verbatim getranscribeerd. Dataverzameling met focusgroepen Bij de focusgroepen was een tweede onderzoeker betrokken die zich met name richtte op het faciliteren van de groep en de verslaglegging. Er werd daarbij bewust gekozen voor een semi-gestructureerde aanpak. Met behulp van een gespreksleidraden werd ervoor gezorgd dat in de verschillende focusgroepen vergelijkbare thema’s aan bod zouden komen. De semigestructureerde gespreksleidraden met open vragen werden ontworpen op basis van de ervaringen en resultaten uit de eerder gehouden individuele

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw