Hanna de Jong-Markus

184 Er is een aantal deelvragen geformuleerd die zich richten op verschillende aspecten van de centrale onderzoeksvraag. Deze deelvragen zijn: 1. Wat betekent religieuze tolerantie als opvoedingsdoel, en hoe kunnen de spanningen die rond dat doel in orthodox-protestantse basisscholen kunnen bestaan vanuit een theoretisch perspectief worden begrepen? (Hoofdstuk 3) 2. In hoeverre is de monoreligiositeit van de school belangrijk voor leraren die op orthodox-christelijke basisscholen in Nederland werken, en wat zijn de redenen daarvoor? (Hoofdstuk 4) 3. Wat zien leraren in orthodox-christelijke basisscholen als hun rol in de geloofsopvoeding, in het bijzonder in relatie tot andere geloofsopvoeders? (Hoofdstuk 5) 4. Hoe kijken leraren in orthodox-christelijke basisscholen aan tegen andersdenkenden, en hoe kan dit worden gerelateerd aan hun opvattingen ten aanzien van het christelijk geloof? (Hoofdstuk 6) 5. Wat is volgens alumni en lerarenopleiders belangrijk in orthodox-christelijke lerarenopleidingen voor het leren over religieuze diversiteit? (Hoofdstuk 7) Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan het wetenschappelijke empirisch inzicht in orthodox-religieuze scholen in plurale samenlevingen. De resultaten kunnen ook het debat over de positie van orthodox-religieuze scholen in een diverse samenleving voeden. Bovendien kunnen de uitkomsten mogelijk aanknopingspunten bieden om in orthodoxchristelijke basisscholen aandacht voor sociale cohesie verder te bevorderen. Omdat vergelijkbare maatschappelijke vraagstukken rond scholen op een religieuze grondslag ook in andere landen spelen, is de verwachting dat de conclusies van dit onderzoek ook overdraagbaar zijn naar andere situaties. Hoofdstuk 2 Methode Het onderzoek heeft een kwalitatieve opzet, wat aansluit bij het exploratieve doel. Daarnaast is bij het uitvoeren van het onderzoek gekozen voor een interpretatieve benadering, omdat het belangrijk is dat er inzicht wordt verkregen in hoe leraren zelf over hun sociale werkelijkheid denken. Individuele interviews en focusgroepen Een belangrijk deel van het empirische onderzoek (deelonderzoeken 2, 3 en 4) bestaat uit individuele interviews met zestien leraren van orthodox-christelijke basisscholen. Daarnaast is een focusgroepstudie (deelonderzoek 5) uitgevoerd onder alumni en lerarenopleiders van Driestar hogeschool, de orthodox-christelijke lerarenopleiding

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw