Robin van Rijthoven

162 Appendix werden. Van de andere kant kunnen deze sterke kanten wel voorkomen dat kinderen nog zwakker presteren en zijn daarmee voor hen zeer betekenisvol. Deze dissertatie toont daarmee aan dat kinderen met dyslexie andere krachten aanwenden om op hun best te presteren. Implicaties voor de praktijk Deze dissertatie laat het belang zien van sterke, compenserende factoren bij kinderen met dyslexie. Gezien het belang van semantiek voor deze groep kinderen (zoals blijkt uit de in dit proefschrift beschreven onderzoeken) wordt de klinische praktijk aangeraden om in hun onderzoek het semantische netwerk (zowel kwantiteit als kwaliteit) in kaart te brengen omdat deze gezien kan worden als protectieve factor. Het nieuwe protocol voor de diagnose en behandeling van dyslexie dat sinds januari 2022 van kracht is, benoemt ook het belang van het in kaart brengen van belemmerende én protectieve factoren. Daarnaast wordt aangeraden gebruik te (blijven) maken van een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling waarin naast aan leesvaardigheid ook in ruime mate aandacht wordt besteed aan de spellingvaardigheid. De resultaten van dit proefschrift laten immers ziendat dezebehandelinghetwoordlezen, pseudowoordlezen en spelling positief stimuleert ongeacht de verschillen in fonologische vaardigheden. Een voorbeeld van een uitwerking van het spellingprogramma binnen de behandeling (zoals ook gebruikt in de behandeling waar in dit proefschrift naar verwezen wordt) is terug te vinden in de methodiek ‘Geregeld!’. Gezien het belang van een breed en diep semantisch netwerk wordt iedereen die betrokken is bij de voorschoolse en schoolse periode van kinderen aangeraden om veel aandacht te besteden aan het opbouwen van zo’n semantisch netwerk. Om zo’n breed en diep netwerk op te bouwen is het essentieel dat kinderen in aanraking komen met veel nieuwe woorden en dat ze deze nieuwe woorden expliciet verbinden met eerder geleerde concepten. Uit onderzoek blijkt dat expliciete instructie en begeleid spel hiervoor geschikte werkvormen zijn, die ook beide goed in te zetten zijn bijvoorbeeld bij het voorlezen van (prenten)boeken. Verder zouden elementen uit de geïntegreerde lees- en spellingbehandeling ingezet kunnen worden door leerkrachten in het basisonderwijs. Uitgangspunt in deze behandeling, dat ook in de klas gebruikt kan worden, is het beheersingsgerichte leren. Het doel is dat leerlingen elke voorwaarde voor het lezen en spellen gaan beheersen. Dit lukt alleen als de leerkracht zelf goed weet wat deze voorwaarden zijn en de taakanalyses van lezen en spelling paraat heeft. Aan de hand van deze taakanalyse kan een curriculum gebouwd worden met heldere, expliciete doelen die vervolgens via expliciete instructie en formatieve toetsing aangeleerd kunnenworden. In dit proces is het van belang kennis en vaardigheden eerst geïsoleerd en daarna pas geïntegreerd aan te bieden om cognitieve overbelasting te

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk4NDMw